Δημοσιεύσεις της Q base R&D

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία