Το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΛΕΞΗΛΙΟ στο Open Coffee Ιωάννινα ΙΙΙ


Στο Open Coffee Ιωάννινα ΙΙΙ παρουσιάστηκε το ερευνητικό έργο «συστήμΑ προβοΛής Έξυπνων ενδείΞεων για την προστασία από την ΗΛΙακή ακτινΟβολία» (ΑΛΕΞΗΛΙΟ), την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011 στον πολυχώρο του Ιτς Καλέ. Το ΑΛΕΞΗΛΙΟ χρηματοδοτείται από την Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης» των προγραμμάτων «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα καταγράφει μία σειρά από παραμέτρους σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία καθώς και προσωπικά στοιχεία του χρήστη και θα εκτιμάει την επικινδυνότητα από την ηλιακή ακτινοβολία. Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και διάλογος, τόσο σε σχέση με την γενικότερη ιδέα και την καινοτομία της όσο και με τις εμπορικές/επιχειρηματικές προεκτάσεις που μπορούν να προκύψουν μέσα από την υλοποίησή της. Η συζήτηση συνεχίστηκε και μετά το τέλος της παρουσίασης του έργου, κατά την διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας που ακολούθησε. Στην συνάντηση υπήρξε μεγάλη συμμετοχή, κυρίως από τον επιχειρηματικό κόσμο των Ιωαννίνων.