Ασαφή λογική και μοντελοποίηση

Η Ασαφής Λογική (ΑΛ) είναι επέκταση της δυαδικής (σαφούς) λογικής σε περισσότερες από δύο τιμές. Έτσι, ενώ στην περίπτωση της σαφούς λογικής το σύνολο τιμών περιορίζεται σε 0 (ψευδής) και 1 (αληθής), στην ΑΛ το τελικό αποτέλεσμα είναι οποιαδήποτε τιμή από 0 μέχρι 1. Η έννοια της ΑΛ παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τον Zadeh, ο οποίος όρισε και συστηματοποίησε την έννοια των ασαφών συνόλων. Ακολούθησαν εργασίες οι οποίες ανέδειξαν τη χρησιμότητα της ως εργαλείο, υποστηρίζοντας και τεκμηριώνοντας την άποψη ότι η ανθρώπινη λογική λειτουργία προσομοιώνεται καλύτερα από την ασαφή λογική και θεωρία.