Βιοιατρική Πληροφορική, συστήματα αυτόματης διάγνωσης, πληροφοριακά συστήματα στην ιατρική

Η Βιοιατρική Πληροφορική (ΙΠ) σχετίζεται με το υλικό το λογισμικό και τις μεθόδους/τεχνικές που χρησιμοποιούνται για λήψη, επεξεργασία και διαχείριση των ψηφιακών ιατρικών και βιολογικών δεδομένων. Η ΙΠ άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1970 με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αφορούσε την λήψη ιατρικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, όπως από αξονικό τομογράφο, την επεξεργασία τους (π.χ. επεξεργασία των σημάτων του αξονικού τομογράφου για δημιουργία της εικόνας με μεθόδους τομογραφικής ανακατασκευής) και τη διαχείριση τους (π.χ. συστήματα Η/Υ όπου διαγνώσεις και αποτελέσματα εξετάσεων αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων για ταχεία ανάκληση). Η ραγδαία ανάπτυξη των Η/Υ τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει μία αντίστοιχα ραγδαία ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας (π.χ. spiral CT, MRI, PACS). Η εμπλοκή των εργαζομένων στην υγεία (γιατροί, τεχνολόγοι, νοσηλευτικό προσωπικό) με τη σύγχρονη τεχνολογία είναι αναπόφευκτη και όσο αναπτύσσεται η ψηφιακή τεχνολογία όλο και περισσότερο η ιατρική θα στηρίζεται στη ψηφιακή τεχνολογία.